Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

I. Általános rendelkezések

Az adatkezelő adatai

Teljes cégnév: Roll-N Ipari Kerekek Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: ROLL-N Ipari Kerekek Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Hunor utca 44-46. sz.
Adószám: 12885127-2-41
Cégjegyzék szám: 01 09 708252
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Elektronikus elérhetőség: info@roll-n.hu
Telefonos elérhetőség: +36 (1) 453-0169

(a továbbiakban Társaság), mint adatkezelő.

A Társaság a jelen Szabályzattal kívánja biztosítani az Infotv. 15. §-ában, valamint a GDPR rendelet 12. cikkében meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.

A Szabályzat célja, hogy az érintettek – beleértve a Társaság munkavállalóit, megbízottjait is – megfelelő tájékoztatást kaphassanak a Társaság által kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Társaság kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek.

A Szabályzattal a Társaság tájékoztat a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a jogaik gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

II. Az adatvédelem alapfogalmai

 • Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • Különleges adat:
  • a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat
 • Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, továbbá a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl.: ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 • Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 • Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
 • Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • Harmadik személy:olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;
 • Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják és technikai, szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 • Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
 • Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • Képviselő: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra a Rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;
 • Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált, funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 • Releváns és megalapozott kifogás: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy a Rendeletet megsértették-e, illetve, hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a Rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét;
 • Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;
 • Vállalkozáscsoport: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások;

Amennyiben a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabályok fentiekben rögzített definíciói eltérnének, vagy módosításra kerülnének, abban az esetben a jogszabály által meghatározott fogalmak az irányadók.

III. Az adatvédelem alapelvei, alkalmazott jogszabályok

A Társaság kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján végez adatkezelést a cél eléréséhez feltétlenül szükséges mértékben és ideig. A Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása, vagy jogszabály alapján kezel.

A Társaság, mint adatkezelő a tevékenysége során mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, valamint a jelen adatvédelmi szabályzat rendelkezései – így különösen az adatkezelés célhoz kötöttsége, mint alapelv – folyamatosan és maradéktalanul érvényesüljenek.

A Társaság adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különösen az alábbiakkal:
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2012. évi I. törvény – a munka törvénykönyvéről (Mt.);
2013. évi CLXV. törvény – a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről (Panasztv.).

IV. Adatkezelések a Társaságnál

4.1 A Honlap látogatóival kapcsolatos adatkezelés

A Társaság jelenleg a roll-n.hu honlapot (a továbbiakba: Honlap) üzemelteti. A Honlapot lehetőség van adatok megadása nélkül használni, továbbá e-mail elérhetőség megadásával ajánlatot, tájékoztatást kérni. A Társaság Honlapja részére a tárhelyet külső szolgáltató biztosítja (Silihost Kft.).

A Társaság honlapját bárki, a személyes adatai megadása nélkül használhatja, azon információkat szerezhet. A Társaság a Honlap működéséhez külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságokat vesz igénybe, amelyek a Társaságtól függetlenül végzik tevékenységüket.

A Honlapra látogatók számítógépének, egyéb eszközének egyes adatai és IP-címei a látogatás rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat a Társaság kizárólag statisztikák készítésére használja fel, például annak megállapítása céljából, hogy a Honlapot milyen gyakran látogatják és az egyes látogatók alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket a Társaság semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a látogató személyesen beazonosítható lenne.

A Honlap egyes részeinek letöltésekor a Társaság kisméretű, adott esetben személyes adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a látogató számítógépére, egyéb eszközére adatfeljegyzés, a látogató azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A látogató az internet-hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha a Társaság cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén, egyéb eszközén, és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. Ugyanakkor a cookie-k el nem fogadásakor egyes oldalak nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a látogató nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

A Honlap megtekintésével a látogató és a Társaság távközlési eszköz útján létesít egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (internet) történik. Ez a Társaságnál fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelően a Társaság az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez a Honlapot elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a birtokába jutott személyes adatokat és egyéb információkat üzleti titokként köteles kezelni.
A Társaság a látogató által, a Honlap igénybe vételével az interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.

A Honlapon elérhetővé tett és a Honlapon esetleg található linkeken megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő külső szolgáltatások üzemeltetője minősül a személyes adatok adatkezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó, azokért felelősséget a Társaság nem vállal.

A Társaság a Honlap működéséhez külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságokat vesz igénybe, amelyek a Társaságtól függetlenül végzik tevékenységüket

A Társaság a Google Inc. Google Analytics Google Adwords szolgáltatását használja. A Google Inc. cookie-kat és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából, valamint annak érdekében, hogy segítse a Honlap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a Felhasználók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a Felhasználó azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/, érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak az alábbi honlapon: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/. A web beacon visszautasítására nincs lehetőség.

A Honlapot kizárólag látogatás céljából igénybe vevők esetében, az adatkezelés kizárólag a tájékoztatásuk biztosítása érdekében történik, melynek során a látogatásuk kezdő és befejező időpontját, valamint cookie-kat rögzít a Társaság, melyet elektronikusan őriz meg az adatkezelés céljának megvalósulásáig, de legfeljebb 2 évig. A Honlapra látogatók esetében az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás.

Amennyiben a Társaság tudomást szerez arról, hogy a látogató valamely harmadik személy vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon más személyes adatait adja meg, a Honlapon nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy annak nem minősülő adatokat harmadik személyes jogait vagy jogszabályt sértő módon használja (pl. spam) vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte, illetve a Honlap használata során kárt okozott, a Társaság megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése, valamint a fenti magatartásokat megvalósító személy jogi úton történő felelősségre vonása érdekében.

Ajánlatkérés

A Honlapon történő ajánlatkérés esetén az alábbi adatok kerülnek a Társaság által rögzítésre: e-mail cím. Az adatkezelés célja a az ügyfelekkel való kapcsolattartás, illetve a kapcsolatfelvétel megkönnyítése.
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a) szerinti érintett hozzájárulás, mely az ajánlatkérés megküldésével történik. Az adatkezelés időtartama legfeljebb egy év.

4.2 A vevőkkel kapcsolatos adatkezelés

A Társaság vevőinek az adatkezelése a SAP vállalatirányítási rendszer keretében történik, mely rendszer üzemeltetését külső adatfeldolgozó végzi (ACTERRA International Kft.).

A vevői megrendelések kiszállításához a Társaság külső futárszolgálatot vesz igénybe (pl. GLS), amely futárszolgálat részére, a vevői megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok továbbításra, átadásra kerülnek.

A Társaság vevőinek az adatai szükségképpen továbbításra kerülnek továbbá a Társaság által alkalmazott mindenkori könyvelő részére (jelenleg: Economic Mentor Kft.), a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében.

Az adatkezelés jogalapja egyrészt a GDPR 6. cikk (1) bek. a) szerinti érintett hozzájárulás, amely a megrendelés leadásával, a vásárlással történik.

Az adatkezelést másrészt jogszabályi kötelezettség alapozza meg a vevők részére kiállított számlák esetén. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVIII. törvény 169. § e) pontja alapján, a számla kötelező adattartalma a szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján, a számviteli bizonylatot legalább nyolc évig kell megőrizni, így az adatkezelés időtartam a jogszabályban előírtak szerint alakul.

V. Az adatkezelés szabályai

Az adatokat a Társaság, mint adatkezelő kezeli. Az adatkezelések helye a Társaság székhelye és/vagy a vezető tisztségviselő által kijelölt fióktelepe. Az adatokhoz a társaság ügyvezetője, valamint az ügyvezető által felhatalmazott munkavállalók rendelkeznek hozzáféréssel, a szolgáltatás teljesítése érdekében.

Amennyiben bármely hatóság megkeresi a Társaságot tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett, úgy a Társaság a megkereső szerv részére, amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte, a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

A Társaság adatvédelmi nyilvántartása, a jelen szabályzatban a fentiekben rögzítésre került, mely az alábbiakat tartalmazza:

– adatkezelés célját
– adatok fajtáját, kezelésének jogalapját
– érintettek körét
– adatok forrását
– adatra vonatkozó esetleges továbbításának fajtáját, címzettjét és jogalapját
– az adott adatfajta törlésének határidejét

VI. Tájékoztatás és a hozzáféréshez való jog

Az érintett a Társaságtól bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről az info@roll-n.hu e-mail címen keresztül, így a Társaság által kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Társaság a tájékoztatási kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban vagy elektronikus formában adja meg a kért tájékoztatást.
A fenti tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő ugyanabban az évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Társasághoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés kerül megállapításra, melynek mértéke 5.000 Ft.

A tájékoztatás megtagadása esetén a Társaság írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Társaság tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az elutasított kérelmekről a Társaság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot évente a tárgyévet követő január 31-ig értesíti.

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát ingyenesen köteles az érintett rendelkezésére bocsátani. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani. Mindez nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

VII. Az adatok helyesbítése, törlése (elfeledtetése), az adatkezelés korlátozása, adathordozhatósághoz való jog

Adatváltozás vagy téves adatrögzítés észlelése esetén, az érintett kérheti kezelt adatainak helyesbítését. A téves adatot a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Társaság rendelkezésére áll, a személyes adatot a Társaság helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha a

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
A Társaság az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A helyesbítésről, a törlésről és a korlátozásról az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha a Társaság az érintett helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy korlátozás iránti kérelem elutasítása esetén a Társaság tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

VIII. Tiltakozási jog és a visszavonás joga

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen az Infotv. 21. §-ában foglalt esetekben, és panaszával a Társasághoz fordulhat. Amennyiben a döntést az érintett nem tartja kielégítőnek, vagy a fenti határidőben nem születik döntés, az érintett a döntés közlésétől, vagy a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
Ha a Társaság az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

IX. Automatizált adatkezelés, a jogellenes adatkezelés

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely őt jelentős mértékben érintené.

A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. A Társaság mentesül a felelősség alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. A Társaság nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A Társaság az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.

X. Az adatbiztonság, az adatok tárolása, adatvédelmi incidens

A Társaság az érintett személyes adatait titokként kezeli, azt az érintett beleegyezése nélkül – kivéve amennyiben jogszabály erre kötelezi – nem adja ki harmadik személynek. A Társaság köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
A Társaság az EU-n kívülre adatokat nem továbbít.

Az adatokat a Társaság kizárólag az ügyvezetője és az általa meghatalmazott személy által hozzáférhető szerveren tárolja. A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Társaság minden munkavállalója – beleértve az egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személyeket is – köteles a Társaságon belül történt adatvédelmi incidenst haladéktalanul az ügyvezető tudomására hozni. A bejelentés tartalmazza a bejelentő nevét, telefonszámát, valamint az incidens tárgyát, rövid leírását és azt, hogy az incidens érinti-e a Társaság informatikai rendszerét. Ezt követően a Társaság ügyvezetője haladéktalanul megkezdi az adatvédelmi incidens kivizsgálását és értékelését.

A Társaság ügyvezetője megvizsgálja a bejelentést és amennyiben szükséges a bejelentőtől további adatokat kér az incidensre vonatkozóan. A Társaság ügyvezetőjének felhívására a bejelentő köteles megadni: az adatvédelmi incidens bekövetkezésének időpontját és helyét, egyéb körülményeit, az érintett adatok körét, mennyiségét, az érintett személyek körét és számát, várható hatásait, az adatvédelmi incidens megelőzésére, következményeinek enyhítésére megtett intézkedések felsorolását.

A bejelentő az adatszolgáltatást haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül teljesíti az ügyvezető részére.
Amennyiben az adatvédelmi incidens értékelése vizsgálatot igényel, az ügyvezető lefolytatja a vizsgálatot.
A vizsgálatnak tartalmaznia kell, hogy az adatvédelmi incidens magas kockázattal jár-e az érintettek jogaira és szabadságaira, milyen jellegű kockázatról van szó, szükséges-e az érintettek tájékoztatása az incidensről. Amennyiben nem szükséges az érintettek tájékoztatása, a vizsgálatnak tartalmazni kell ennek indokait is. Az ügyvezető amennyiben szükséges, a további incidensek megelőzése érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket.
A vizsgálatot legkésőbb a bejelentésnek az ügyvezetőhöz történő érkezésétől számított három munkanapon belül be kell fejezni.

Az adatvédelmi incidensről a Társaság nyilvántartást vezet.

A nyilvántartás tartalmazza:

 • az érintett személyes adatok körét,
 • az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
 • az adatvédelmi incidens időpontját,
 • az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,
 • az elhárítására megtett intézkedéseket és
 • egyéb jogszabályban előírt adatokat.

Az adatvédelmi incidensnyilvántartás pontos vezetéséről, aktualizálásáról az ügyvezető gondoskodik.

A Társaság az adatvédelmi incidenst a bekövetkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére, kivéve, ha az incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg határidőben, az ügyvezető köteles ennek okát igazolni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére.

A hatósági bejelentésnek tartalmaznia kell:

 • az adatvédelmi incidenssel érintett adatok körét és hozzávetőleges számát,
 • az adatvédelmi incidenssel érintett személyek körét és hozzávetőleges számát,
 • az adatvédelmi incidens jellegét, körülményeit,
 • az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségét,
 • az adatvédelmi incidens valószínűsíthető következményeit és
 • az adatvédelmi incidens orvoslására és enyhítésére megtett intézkedéseket.

Ha a vizsgálat eredményeként megállapítást nyer, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve és az érintettek tájékoztatása szükséges, az ügyvezető haladéktalanul értesíti az érintetteket.

Nem kell az érintetteket tájékoztatni:

 • ha a Társaság olyan technikai, szervezési, védelmi intézkedéseket hajtott végre az érintett adatokra vonatkozóan, amelyek megakadályozzák az illetéktelen személyek számára való hozzáférést az adatokhoz vagy megakadályozzák az adatok értelmezhetőségét;
 • ha az adatvédelmi incidens bekövetkezését követően a Társaság olyan intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy a feltárt adatkezelési kockázat valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • ha a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ebben az esetben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, mely tájékoztatás elektronikus úton is megtörténhet.

XI. Eljárási szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A Társaság a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

XII. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes. Az érintett vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

Kelt: Budapest, 2018. május hó 25.